Regulamin

WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ  www.silnikowiec.pl

Domena internetowa www.silnikowiec.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły i stanowi własność firmy:
"DANDIK" z siedzibą w Bytomiu przy ul.  Adama
Didura 5.
 
SŁOWNICZEK:

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres 
pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

Klient – zarejestrowany użytkownik Sklepu Internetowego, którego zamówienie zostało zaakceptowane i przyjęte do realizacji,

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Newsletter – informacja handlowa dotycząca "DANDIK" a także pozostałe informacje handlowe, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.

Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę artykułów, pod adresem http://www.silnikowiec.pl, które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez "DANDIK"

Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

 

§ 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.

Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są wyłącznie Klienci, tj. osoby posiadające status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a) Dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym podczas składania zamówienia - nie wymagane.
b) Zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Login i Hasła - dla wcześniej zarejestrowanych Klientów.
c) Wypełnienie formularza gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia - w tym wypadku konieczna jest telefoniczna weryfikacja zamówienia

Szczegółowa procedura rejestracji użytkownika Sklepu Internetowego zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Zarejestrowani Klienci mają możliwość przeglądania historii swoich wcześniejszych zamówień.

Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji "DANDIK" z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Prezentacja Towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza po stronie "DANDIK" zobowiązania do sprzedaży Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta a następnie jego weryfikacji przez "DANDIK". Niektóre Towary mogą być w każdym czasie wycofane ze sprzedaży w Sklepie Internetowym lub mogą być czasowo niedostępne.

Klient składa zamówienie (lub po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego) poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złóż zamówienie”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
a) komputer PC;
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) aktywne konto e-mail.

Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

"DANDIK" zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 2. CENA I PŁATNOŚCI.

Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. "DANDIK" zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana cena jest wynikiem oczywistej pomyłki. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztu przesyłki realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość kosztu przesyłki wykazana jest w koszyku podczas procesu składania zamówienia.

Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a) płatność przelewem
b) płatność za pobraniem do rąk kuriera, z zastrzeżeniem pkt 4;

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar lub dokonanie płatności za Towar przy jego odbiorze.
"DANDIK" zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty ceny Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

"DANDIK" dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży fakturą VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

§ 3. DOSTAWA.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, realizacja zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym następuje niezwłocznie lecz nie więcej niż 14 dni roboczych. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

Dostawy do Klienta realizowana jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez Klienta.

W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. W związku z taką formą dostawy, osoba trzecia nie nabywa żadnych uprawnień ani roszczeń w stosunku do "DANDIK". Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wysłany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z jej regulaminem lub Poczty Polskiej. Dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin kuriera i Poczty Polskiej.

Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do "DANDIK". 
O zwrotnym przekazaniu Towaru do "DANDIK" Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
  
Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Towar Klient może zwrócić bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Sklep Internetowy zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki.

Sklep Internetowy dokonuje zwrotu należności za odesłany towar wyłącznie na podstawie oryginału faktury VAT "DANDIK".

Koszt odesłania towaru do "DANDIK" obciąża Klienta.

§ 5. REKLAMACJE.

Klientowi będącego konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: "DANDIK" ul. Adama Didura  5 , 41-902 Bytom.

Wszelkie reklamacje uwzględniane będą wyłącznie na podstawie oryginału faktury VAT firmy "DANDIK"

§ 6. NEWSLETTER.

Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 7. DANE OSOBOWE.

Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez "DANDIK" danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2015 roku oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 

 

Do góry